Aizbildņa galvenā misija – aizstāt bērnam vecākus

Kas un kā uzņemsies rūpes par bērnu, ja vecāki vairs nespēj par viņu gādāt? To LV portālam skaidro Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.

Kas ir aizbildnis?

Mūsu valstī pastāv trīs ārpusģimenes aprūpes formas: aizbildnība, audžuģimene, bērnu aprūpes iestāde. Ja bērns paliek bez vecāku gādības, bāriņtiesa vispirms meklē viņam aizbildni, informē L.Liepiņa. Ja nevar atrast aizbildni, tad bāriņtiesa meklē audžuģimeni. Ja arī tas neizdodas, bērnu ievieto bērnu aprūpes iestādē. Continue reading →

Advertisements

Kā uzrakstīt labu amata aprakstu

Praksē mēdz būt situācijas, kad viens darbinieks ļoti labi tiek galā ar saviem pienākumiem, bet cits ir pārpūlējies, jo darba devējs viņam uztic aizvien jaunus un jaunus uzdevumus. Vai šādās situācijās var palīdzēt amata apraksti, un kādiem tiem jābūt – portālam LV.LV stāsta Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva Iestāžu arhīvu un lietvedības daļas vadītāja vietniece Ilga Robežniece.

Continue reading →

Kā izvairīties no tiesāšanās ar “slikto parādnieku”

Kaut arī komersanti kļūst arvien piesardzīgāki, saviem klientiem pieļaujot atliktos maksājumus, darījumu skaits, par kuriem norēķini navveikti savlaikus, pieaug. Parādu ķēdes stiepjas garumā, tāpat arī maksājumu kavējumi, izraisot tā dēvēto domino efektu. Saspringtajos tirgus apstākļos arvien vairāk fizisko un juridisko personu nonāk materiālajās grūtībās. Kā liecina „Lursoft” dati, piemēram, martā vien ierosināti 128 tiesiskās aizsardzības, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesi. Continue reading →

Īrnieka/nomnieka pienākums maksāt

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 16. punktā teikts, ka dzīvojamo telpu īres līgumi, kas noslēgti pirms 2010. gada 1. septembra, savstarpēji vienojoties, jāgroza līdz 2010. gada 30. novembrim pēc šā likuma 11. un 12. panta prasībām, kuras stājas spēkā 2010. gada 1. septembrī.

Likuma 11. pantā noteikts, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai jāmaksā šādi obligātie maksājumi:

1) likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums;

2) dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes.

Ievērojot likuma 12. pantu, obligātais maksājums jāmaksā dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajā apjomā, termiņā un kārtībā. Par šāda obligātā maksājuma pamatojumu uzskata nekustamā īpašuma nodokli administrējošās pašvaldības institūcijas paziņojumu izīrētājam par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumu, kā arī zemes nomas līguma nosacījumus par nomas maksas apmēru. Continue reading →

Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

1.Civillikuma 876.panta otrā daļa nosaka, ka tas, kā varā lieta faktiski atrodas, bet kas atzīst par tās īpašnieku kādu citu, uzskatāms nevis par šās lietas tiesisku valdītāju, bet tikai par tās turētāju jeb faktisku valdītāju un īpašnieka vietnieku valdījumā. Īpašnieks, kas labprātīgi nodevis lietu citai personai bez nolūka nodot šo lietu īpašumā, patur valdījumu, bet persona, kurai viņš lietu nodevis, atzīstama par turētāju, jeb faktisku valdītāju. (Civillikuma 876.panta otrā daļa, 882.pants) Continue reading →

Par uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu

Nosakot uzturlīdzekļu apmēru, tiesai ir  jāņem vērā uzturlīdzekļu maksātāja materiālā palīdzība citiem viņa bērniem, jo tas ietekmē uzturlīdzekļu maksātāja mantisko stāvokli (Civillikuma 179.pants).

Par uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu

Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi

Ministru kabineta noteikumi Nr.1096
Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 71.§)
Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61.panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros un minimālo stundas tarifa likmi.
2. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 200 latu. Minimālā stundas tarifa likme ir 1,189
lati.
3. Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu.
4. Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35
stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu. Continue reading →

Par piedziņas atzīmes tiesiskajām sekām

Civillikuma 1370.pants piemērojams kopsakarā ar Zemesgrāmatu likuma 46.panta pirmo un otro daļu.

Piedziņas atzīme ir šķērslis īpašnieka labprātīgam hipotēkas nostiprinājumam un nav attiecināma uz piespiedu nostiprinājumu.

Par piedziņas atzīmes tiesiskajām sekām

Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību zemesgrāmatu nodaļā

Zemesgrāmatu nodaļā saņemta nostiprinājuma lūguma, kas pamatots ar tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu, izskatīšanas kārtību un secību reglamentē Zemesgrāmatu likums. Continue reading →

Vai zini savas tiesības?

Kopš 2009.gada vasaras, kad Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs: – Valsts robežsardzē, Valsts policijā, VUGD un citos, – notika reorganizācija, kuras rezultātā daļa iestādes tika likvidētas, darbinieku skaits samazināts, izveidotas jaunas iestādes ar jaunajiem amatiem, daudzi darbinieki zaudēja iespējas turpināt  dienestu. Pateicoties arodbiedrības atbalstam un sniegtai palīdzībai vairāki darbinieki vērsās Administratīvā rajona tiesā ar pieteikumu. Continue reading →