Īrnieka/nomnieka pienākums maksāt

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 16. punktā teikts, ka dzīvojamo telpu īres līgumi, kas noslēgti pirms 2010. gada 1. septembra, savstarpēji vienojoties, jāgroza līdz 2010. gada 30. novembrim pēc šā likuma 11. un 12. panta prasībām, kuras stājas spēkā 2010. gada 1. septembrī.

Likuma 11. pantā noteikts, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai jāmaksā šādi obligātie maksājumi:

1) likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums;

2) dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes.

Ievērojot likuma 12. pantu, obligātais maksājums jāmaksā dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajā apjomā, termiņā un kārtībā. Par šāda obligātā maksājuma pamatojumu uzskata nekustamā īpašuma nodokli administrējošās pašvaldības institūcijas paziņojumu izīrētājam par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumu, kā arī zemes nomas līguma nosacījumus par nomas maksas apmēru.

Par obligātā maksājuma kavējumu izīrētājam ir tiesības prasīt no īrnieka nokavējuma naudu, ko aprēķina no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procentu apmērā par katru nokavēto dienu, ja vien dzīvojamās telpas īres līgumā nav noteikts citādi.

Likuma pārejas noteikumu 17. punktā skaidrots: ja šo pārejas noteikumu 16. punktā norādītajā termiņā vienošanās par obligātā maksājuma apjomu un maksāšanas kārtību nav panākta, īrnieka pienākums ir ik mēnesi, sākot no 2010. gada 1. decembra, papildus dzīvojamās telpas īres maksai, pamatojoties uz šā likuma 12. panta trešajā daļā norādītajiem dokumentiem, maksāt izīrētāja aprēķināto obligāto maksājumu, bet laika periodā no 2010. gada 1. septembra līdz 1. decembrim – maksājumus atbilstoši dzīvojamo telpu īres līguma noteikumiem.

Tātad īres līgums īpašniekam bija jāgroza, ar īrnieku savstarpēji vienojoties līdz 2010. gada 30. novembrim. Jaunajā īres līgumā jābūt nosacījumiem, ka papildus īres maksai ir jāmaksā obligātais maksājums – nekustamā īpašuma nodoklis. Ja vienošanās par īres līguma nosacījumu grozīšanu nav panākta, nekustamā īpašuma nodoklis tik un tā jāmaksā, sākot no 2010. gada 1. decembra.

Pieminētajā likuma pārejas noteikumu 18. punktā ir teikts: “Aizliegts atkārtoti prasīt no īrnieka obligāto maksājumu samaksu, ja saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgumu, kas noslēgts pirms 2010. gada 1. septembra, īres maksā ietverti likumos noteiktie obligātie maksājumi (nekustamā īpašuma nodoklis u.tml.) un zemes nomas maksa par zemes gabala lietošanu”. Tātad, ja iepriekšējā īres līgumā īres maksā jau bija ietverts nekustamā īpašuma nodoklis, tad divas reizes vienu un to pašu nodokli no īrnieka nevar prasīt.

Lai pārliecinātos par aprēķina pareizību, varat lūgt īpašniekam paskaidrot īres aprēķināšanas metodes.

Advertisements

One response

  1. Bet kā izprast to, ka valstij samaksā nekustamā īpašuma nodokli un zemes nodokli, bet vēl arī jāmaksā namu pārvaldei NĪN? KĀ TO SAPRAST?

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: